Jogi tudnivalók

SZERZŐI JOGOK

A www.bpfilm.hu, www.corvin.hu, www.corvinmozi.hu, www.puskinmozi.hu, www.muveszmozi.hu, www.toldimozi.huwww.artmozi.hu, kucko.puskinmozi.hu, sulimozi.hu, kinocafemozi.hu és a tabankinoteka.hu weboldalakra történő belépés esetén a Felhasználó elfogadja az alábbi feltételeket, abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalaknak:

A www.bpfilm.hu, www.corvin.hu, www.corvinmozi.hu, www.puskinmozi.hu, www.muveszmozi.hu, www.toldimozi.huwww.artmozi.hu, kucko.puskinmozi.hu, sulimozi.hu, kinocafemozi.hu és a tabankinoteka.hu weboldalakon található tartalom a BUDAPEST FILM Zrt. szellemi tulajdona.

A www.bpfilm.hu, www.corvin.hu, www.corvinmozi.hu, www.puskinmozi.hu, www.muveszmozi.hu, www.toldimozi.hu és a www.artmozi.huweboldalak szerzői jogvédelem alatt állnak.

A www.bpfilm.hu, www.corvin.hu, www.corvinmozi.hu, www.puskinmozi.hu, www.muveszmozi.hu, www.toldimozi.huwww.artmozi.hu, kucko.puskinmozi.hu, sulimozi.hu, kinocafemozi.hu és a tabankinoteka.hu domain nevek, ezáltal szerzői jogi védelmet élveznek, így felhasználásuk kizárólag a BUDAPEST FILM Zrt. előzetes, írásos hozzájárulásával történhet, vagy felhasználói szerződéssel.

A BUDAPEST FILM Zrt. előzetes, írásos hozzájárulása nélkül tilos a weboldalak akár egészének, akár részének bármilyen felhasználása, vagy értékesítése.

A BUDAPEST FILM Zrt. fenntart minden jogot a fent megjelölt weboldalakon található adatokkal, illetve képanyagokkal kapcsolatosan.

Az esetleges jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

BUDAPEST FILM Zrt. 2011.

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

A BUDAPEST FILM Zrt. ezúton közzé teszi az adatvédelmi és kezelési elveit és politikáját, melyet magára nézve kötelező erővel ismer el. Jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az 1992. évi LXIII. Törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, és az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről rendelkezéseit, illetőleg az „ONLINE PRIVACY ALLIANCE” ajánlásait.

Jelen szabályzat célja, hogy internetes Jegyvásárlási Szolgáltatásunk során biztosítva legyenek a Felhasználók számára az alapvető szabadságjogaik védelme, különös tekintettel a magánélethez való jogra a személyes adatok gépi feldolgozása során (adatvédelem).

1/ Alapfogalmak az adatvédelem körében:

Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: Felhasználó) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, a Felhasználóra vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;

Különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más meggyőződésre,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adatok;

c)adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is;

d) adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

e) adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

f) nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

g) adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetőleg a végrehajtással adatfeldolgozót bízhat meg. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, valamint az adatkezelőt az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg;

h) adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

i) adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

j) automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;

k) gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

2/ Az adatok minősége, azaz a személyes adatokra vonatkozó követelmények a gépi feldolgozás során:

a) az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni;

b) az adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni;

c) az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl;

d) az adatoknak pontosaknak és ha szükséges időszerűeknek kell lenniük;

e) az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé,

f) nem lehet gépi úton feldolgozni a faji eredetre, a politikai véleményre, a vallásos vagy más meggyőződésre, valamint az egészségre, a szexuális életre vonatkozó személyes adatokat, kivéve, ha a hazai jog megfelelő biztosítékokat nyújt. Ez vonatkozik a büntető ítéletekkel kapcsolatos személyes adatokra is,

g) megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

Mindenkinek joga van arra, hogy

a) tudomást szerezzen a személyes adatok automatizált állományáról, annak fő céljairól, valamint az adatállományt kezelő személyéről és szokásos lakhelyéről vagy székhelyéről;

b) ésszerű időközönként és túlzott késedelem vagy költség nélkül értesüljön arról, hogy egy automatizált adatállományban személyes adatait tárolják-e, és ezekről az adatokról számára érthető formában tájékoztassák;

c) indokolt esetben ezeket az adatokat helyesbíttethesse vagy töröltethesse a lehető legegyszerűbben és leggyorsabban megvalósítható módon;

d) jogorvoslattal élhessen, ha a jogszabályokban foglalt tájékoztatási vagy indokolt esetben közlési, helyesbítési, illetve törlési kérelmét nem teljesítik. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. Az érintett, jogainak megsértése esetén, az adatkezelő ellen a bírósághoz fordulhat. Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

Az adatkezelés célhoz kötöttsége:

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Adattovábbítás, az adatkezelések összekapcsolása:

Az adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Adatbiztonság:

Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat – kiemelten az államtitokká és a szolgálati titokká minősített személyes adatot – védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen.

3/ Adatvédelmi irányelvek:

A BUDAPEST FILM Zrt. kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználóinak bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őt az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, a BUDAPEST FILM Zrt. felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az érintettet tájékoztatni kell az adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással az adat felvételéről.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a BUDAPEST FILM Zrt. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során az Alapelveknél rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja.

A BUDAPEST FILM Zrt. kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

4/ Jegyvásárlás:

Az adatkezelés során a Felhasználó adatainak feldolgozása az on-line Jegyvásárlási Rendszeren keresztül történik, oly módon, hogy a jegyet értékesítő személy, illetve a jegyek átvételekor közreműködő mozi pénztáros munkavállaló közreműködik az adatkezelésben. Személyes adatokat a közreműködő munkavállalókon kívül senki nem ismerheti meg.

Amennyiben jelen adatvédelmi szabályzatban foglaltaktól eltérő személyes adat kezelést észlel, úgy jogosult írásban a jegypénztáraknál, illetve e-mailen a jegyvasarlas@bpfilm.hu –n, telefonon a +36 (1) 459 50 50 központi ügyfélszolgálati telefonszámon bejelentést tenni, amely bejelentéseket 15 napon belül a BUDAPEST FILM Zrt. kivizsgál.

Jelen tájékoztató valamennyi mozi jegypénztárában, illetve a www.bpfilm.hu, www.corvin.hu, www.corvinmozi.hu, www.puskinmozi.hu, www.muveszmozi.hu, www.toldimozi.huwww.artmozi.hu, kucko.puskinmozi.hu, sulimozi.hu, kinocafemozi.hu és a tabankinoteka.hu weboldalakon is elhelyezésre kerül.

BUDAPEST FILM Zrt. 2011.

 

INTERNETES JEGYVÁSÁRLÁS / FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

A BUDAPEST FILM Zrt. Internetes jegyvásárlás szolgáltatásának használatával Ön, mint Felhasználó az alábbi felhasználási feltételeket fogadja el:

Általános rendelkezések

www.corvin.hu, www.corvinmozi.hu, www.puskinmozi.hu, www.muveszmozi.hu, www.toldimozi.huwww.artmozi.hukinocafemozi.hu és a tabankinoteka.hu on-line jegyértékesítő rendszer, a BUDAPEST FILM Zrt. (továbbiakban: Eladó/Szolgáltató) on-line mozijegyvásárlási rendszere. A BUDAPEST FILM Zrt. a www.bpfilm.hu, www.corvin.hu, www.corvinmozi.hu, www.puskinmozi.hu, www.muveszmozi.hu, www.toldimozi.huwww.artmozi.hu, kucko.puskinmozi.hu, sulimozi.hu, kinocafemozi.hu és a tabankinoteka.hu weboldalain keresztül a mozijegy kiválasztásával, valamint a kapcsolódó banki oldalon való on-line bankkártyás fizetéssel a jelen szabályzatban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre a BUDAPEST FILM Zrt. és a Felhasználó, azaz a vásárló (magánszemély vagy jogi személy) között.

A Felhasználó az oldalak felkeresését követően, a jegyvásárlás menetét követve, a vásárlás adatait összesítő és jóváhagyó oldalon a FIZETÉS INDÍTÁSA gomb megnyomásával fogadja el a szerződés feltételeit, és egyben jelen Jegyvásárlási Szabályzat rendelkezéseit. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, így az iktatott, papír alapon nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett vásárlás, illetve a kiküldött e-mail igazolja.

A szerződés tárgya

A szerződés tárgya az Eladó által vásárlásra felkínált mozijegyek.

Szolgáltatás megnevezése: Mozijegy. TEÁOR szám: 5914. A szerződésre a 17/1999 (II.5.) Kormány rendelet, azaz a távollévők között kötött szerződésekre vonatkozó rendelkezések minden körülmények között irányadóak.

Szerződő felek azonosítása

Az Eladó a www.bpfilm.hu, www.corvin.hu, www.corvinmozi.hu, www.puskinmozi.hu, www.muveszmozi.hu, www.toldimozi.huwww.artmozi.hu, kucko.puskinmozi.hu, sulimozi.hu, kinocafemozi.hu és a tabankinoteka.hu weboldalakon, az ott szereplő vásárlási feltételek szerint a kapcsolódó banki oldalon megvásárolt – teljes árú – mozijegyekért, illetve azok vásárlásáért felel.

A BUDAPEST FILM Zrt. a regisztráció során megadott e-mail cím alapján azonosítja vásárlóját. A hibás vagy hamis adat megadásából eredő károkért minden felelősség a Felhasználót (azaz a Vevőt) terheli. Az Eladó a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztrációt jogosult törölni, továbbá kétség esetén a Felhasználó/vevő valódiságát jogosult ellenőrizni.

Vételár és fizetési feltételek

A www.bpfilm.hu, www.corvin.hu, www.corvinmozi.hu, www.puskinmozi.hu, www.muveszmozi.hu, www.toldimozi.huwww.artmozi.hu, kucko.puskinmozi.hu, sulimozi.hu, kinocafemozi.hu és a tabankinoteka.hu on-line felületen a Felhasználó/Vásárló kizárólag teljes árú mozijegyet vásárolhat, az ott feltűntetett vételáron, mely egyúttal az általános forgalmi adót is tartalmazza. A vételár kiegyenlítése kizárólag bankkártyás fizetéssel a fent megjelölt weboldalakról továbblépve a vele szerződésben álló bank honlapján történhet. A banki fizetőoldalon felmerülő esetleges hibákért a BUDAPEST FILM Zrt. felelősséget nem tud vállalni.

Rendszerünk automatikus visszaigazoló e-mail kiküldésével igazolja a Felhasználó/Vásárló részére a vásárlás sikerességét. Az automatikus visszaigazoló e-mailt a Felhasználó által a regisztráció során megadott e-mail címre küldjük. A hibás e-mail cím esetleges hibás megadásából fakadó minden kárért a felelősség a Felhasználót/Vevőt terheli.

Jegyvásárlás

A szolgáltató Jegyvásárlási Rendszerében csak az általa üzemeltetett filmszínházakba értékesít belépőjegyeket. Az üzemeltetett mozik listáját megtalálja alábbi honlapjainkon: A www.corvin.hu, www.corvinmozi.hu, www.puskinmozi.hu, www.muveszmozi.hu, www.toldimozi.huwww.artmozi.hu, kucko.puskinmozi.hu, sulimozi.hu, kinocafemozi.hu és a tabankinoteka.hu szolgáltató Jegyvásárlási Rendszerén keresztül csak teljes árú mozijegyet biztosít vásárlásra. Az interneten nem elérhető belépőjegyek (pl.: kedvezményes belépőjegyek) a szolgáltató pénztáraiban vásárolhatók meg. Az interneten vásárolt jegyek után a vásárlást követően sem vehető igénybe kedvezmény, még akkor sem, ha arra a Felhasználó egyébként jogosult. A szolgáltató az interneten biztosított jegyek után semmilyen különdíjat, vagy egyéb költséget nem számol fel, azt a pénztárakban elérhető feltételekkel az alábbi kiegészítésekkel biztosítja a Felhasználók számára:

• A megvásárolt jegyek a rajta feltüntetett előadásra érvényesek, annak bármilyen más előadásra történő cseréjét, visszaváltását a szolgáltató megtagadhatja, mely után kártérítésre nem kötelezhető.

• A belépőjegyek megvásárlására és átvételére az előadás megkezdéséig van lehetőség, a megvásárolt, de érvényesítetlen (felhasználatlan) jegyek visszaváltására a szolgáltató nem köteles. Kivételt képeznek a vis major esetei pl.: áramszünet, bombariadó.

• Az interneten egy vásárlás során maximum 6 db belépőjegy vásárolható.

Jegyvásárlás menete

1. A jegyvásárlási rendszerünket a  www.corvin.hu, www.corvinmozi.hu, www.puskinmozi.hu, www.muveszmozi.hu, www.toldimozi.huwww.artmozi.hukinocafemozi.hu és a tabankinoteka.hu oldalinkon érheti el.

2. Az oldalainkon keresse a moziműsort tartalmazó műsortáblát.

3. Válassza ki a megtekinteni kívánt előadást, oly módon, hogy a kezdési időpontra kattint. Ezt követően kiválasztott előadás aktuális teremképe lesz látható.

4. Következő lépésként adja meg a vásárolni kívánt jegyek darabszámát, az oldal bal oldalán található gombok segítségével.

5. Majd válassza ki az Ön számára szimpatikus ülőhelye(ke)t. Az oldal jobb oldalán kirajzolt teremképen jelöletlen mezőkkel szemléltetjük a rendelkezésre álló szabad ülőhelyek elhelyezkedését és számát. A Önnek egyetlen egérkattintással azt az ülőhelyet szükséges kijelölnie, amely választásának legszélső bal oldali eleme. Így rendszerünk a kattintásától balra kezdődően kijelöli az Ön által megadott darabszámú és elhelyezkedésű széket. Amennyiben a választásán módosítani kíván, kattintson a lehetőségek közül más az Ön számára szimpatikus ülőhelyre. A választást csak akkor tudja elfogadni rendszerünk, amennyiben azt a terem aktuális kihasználtsága lehetővé teszi. A kiválasztott ülőhelyeket sárga színnel jelölt mezők szemléltetik.

6. A vásárlás megkezdéséhez egy érvényes e-mail cím megadása szükséges, ahová rendszerünk a visszaigazolást kézbesítheti, majd kattintson a ”Vásárlás” gombra. A ”Vásárlás” gombra kattintás hatására rendszerünk kezdeményezi a kiválasztott jegyek bankkártyás fizetését, és átirányítja Önt partner bankunk (K&H Bank Zrt.) fizetési oldalára. A fizetéssel kapcsolatos további információk a Felhasználási feltételek – Bankkártyás fizetés bekezdésében találhatóak.

7. A megnyitott banki oldalon töltse ki a fizetési megbízást, melyet a ”Fizetem” gomb használatával hagyhat jóvá. Ezt követően várja meg a bank válaszát, majd kattintson a ”Vissza a bolti alkalmazáshoz” linkre. A bank válaszának megfelelően rendszerünk tájékoztatja Önt a jegyátvétel módjáról, sikertelenség esetén annak okáról. A vásárlás eredményéről rendszerünk a megadott email címre értesítő levelet küld.

Fontosabb alapfogalmak

Jegyvásárlási rendszer: A BUDAPEST FILM Zrt. jegyvásárlási rendszere a A www.corvin.hu, www.corvinmozi.hu, www.puskinmozi.hu, www.muveszmozi.hu, www.toldimozi.huwww.artmozi.hukinocafemozi.hu és a tabankinoteka.hu oldalakon érhető el. A jegyvásárlási rendszer magában foglalja ezen domain nevek alatt használható funkciókat, valamint a Budapest Film Zrt. által üzemeltett filmszínházak pénztáraiban működő kiszolgáló rendszereket is.

Szolgáltató és üzemeltető: A szolgáltató és üzemeltető egyaránt a BUDAPEST FILM Zrt., aki a szolgáltatást nyújtja a rendszer Felhasználóinak.

Szolgáltatás: Az a tevékenység, amelyet Szolgáltató/Üzemeltető annak érdekében végez, hogy a jegyvásárló rendszer információs tartalma és funkciói a Jegyvásárlási Rendszer Felhasználói környezetében a Felhasználók számára elérhetőek legyenek.

Felhasználó: Az a személy, aki a Jegyvásárlási rendszert bármilyen célból igénybe veszi.

Információs tartalom: A rendszer által a Felhasználó felé közvetített egyes weboldalak, képek, dokumentumok és egyéb állományok, valamint a Jegyvásárlási Rendszer által használt szoftver.

Szolgáltatás tárgya: A szolgáltató a szolgáltatás keretei között internetes (webes oldalakon elérhető) jegyvásárlás lehetőségét kínálja a Felhasználók számára. Jelen Felhasználási Feltételek erre a tevékenységre vonatkoznak.

Szolgáltatás nyújtása, szüneteltetése: A Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy a szolgáltatást, illetve annak egyes elemeit bármikor szüneteltesse, elérését bármely Felhasználó felé megtagadja.

Szolgáltatás igénybevétele: A szolgáltatást, illetve a rendszeren elhelyezett tartalmakat Felhasználó saját felelősségére veszi igénybe. A Felhasználó viseli a Szolgáltatás használatával járó valamennyi kockázatot és felelősséget.

E-mail cím: A Jegyvásárlási rendszer során meg kell adni egy érvényes e-mail címet, mint Felhasználó azonosító. A megadott e-mail címen a Felhasználónak elérhetőnek kell lennie. A megadott személyes adatokat a BUDAPEST FILM Zrt. bizalmasan kezeli Adatvédelmi nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően.

Hírlevél regisztráció: A Jegyvásárlási rendszer használata során a megadott érvényes e-mail címmel hírlevél szolgáltatásra lehet feliratkozni. A szolgáltatás célja a Felhasználók mozilátogatásával kapcsolatos információk gyűjtése illetve közlése, továbbá tájékoztató anyagok (műsor, rendezvények, aktualitások, stb.) rendszeres küldése.

Hírlevél regisztráció lemondása (törlése): A hírlevél szolgáltatás lemondható a rendszeresen megküldött hírlevelek láblécében található „Leiratkozás” link segítségével. A Felhasználó e-mail címe a Jegyvásárlási rendszerben nem változtatható meg.

Felhasználók felfüggesztése, kizárása: A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy értesítéstől függetlenül felfüggessze vagy kizárja azon Felhasználót, aki jelen Felhasználási feltételeket nem fogadja el, illetve nem tartja be. A szolgáltató semmilyen kártérítésre nem kötelezhető a Felhasználó felfüggesztése, kizárása, jogosultságainak korlátozása miatt.

Bakkártyás fizetés: A Jegyvásárlási rendszerben megvásárolandó jegyek kizárólag az K&H Bank Internetes fizetési rendszerén keresztül egyenlíthetők ki on-line bankkártyás fizetéssel. Az itt megadott bankkártya adatokat a szolgáltató nem ismeri meg, azokat közvetlenül a bank dolgozza fel. A banki fizetőoldalon felmerülő esetleges hibákért a szolgáltató nem vállal felelősséget. Az adott fizetés sikerességét vagy sikertelenségét a rendszer kijelzi a Felhasználó számára és tájékoztatást nyújt a további teendőkről. A K&H Bank vásárlási feltételeiről az alábbi linken tájékozódhat.

Számlázás: Amennyiben Felhasználó ÁFÁ-s számlát igényel a vásárlásról, azt a belépőjegy átvételekor a pénztárnál szükséges jelezni.

Jegyátvétel: A Felhasználó a jegyvásárlás során sikeres fizetés esetén átvételi kódot kap, melynek bemondásával veheti át jegyét az előadás helyén lévő mozi pénztárban. A megvásárolt jegy átvételére az előadás megkezdését követően még további 30 percig van lehetősége a Felhasználónak. A Felhasználó felelőssége, az átvételi kód titokban tartása, illetéktelenek hozzáférésének megakadályozása. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználó hibájából eredő jogosulatlan felhasználásért.

Ügyfélszolgálat: A szolgáltató a Felhasználók számára telefonos ügyfélszolgálatot tart fenn, mindennap 9-21 óráig, mely a +36 (1) 459 50 50 központi telefonszámon érhető el. A szolgáltatással kapcsolatos írásos észrevételeket a jegyvasarlas@bpfilm.hu címen fogadja.

Felhasználási feltételek közzététele, módosítása

Jelen Felhasználási feltételeknek a Felhasználókkal történő megismertetéséről a közzétevő oly módon gondoskodik, hogy mindenkori hatályos és teljes szövegét a rendszeren közzéteszi.

A szolgáltató jogosult jelen felhasználási feltételeket a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítani. Az értesítés a Rendszer főoldalain A www.bpfilm.hu, www.corvin.hu, www.corvinmozi.hu, www.puskinmozi.hu, www.muveszmozi.hu, www.toldimozi.huwww.artmozi.hu, kucko.puskinmozi.hu, sulimozi.hu, kinocafemozi.hu és a tabankinoteka.hu elhelyezett Közleményen keresztül történik. A Felhasználó a szolgáltatás módosításának hatálybalépését követő használatával elfogadja a megváltozott Felhasználási feltételeket.

Az elállás joga

A fogyasztó az elállás jogát a 17/1999 (II.5.) Kormány rendelet elállásra vonatkozó rendelkezései szerint gyakorolhatja.

Budapest Film Zrt.
1013. Budapest, Attila út 13/A.
Cégjegyzék szám: 01-10-042453
Adószám: 10906110-2-41
Ügyfélszolgálat: +36 (1) 459 50 50
jegyvasarlas@bpfilm.hu

BUDAPEST FILM Zrt. 2015.